Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ASPREMONT ADVOCATEN B.V.

Versie, mei 2018

 

Inleiding

Aspremont Advocaten B.V. is een onderneming gericht op de juridische dienstverlening in opdracht van en aan zowel ondernemers als particulieren.

Aspremont Advocaten is gevestigd te (4051 BW) Ochten, aan de Industrieweg 19 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39055949.

Aspremont Advocaten hecht waarde aan de privacy van persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten van Aspremont Advocaten. De persoonsgegevens worden door Aspremont Advocaten verwerkt conform de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met inachtneming van hetgeen hieronder staat geschreven.

Verwerking van persoonsgegevens

Aspremont Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens aangezien u daarvoor toestemming hebt gegeven, ofwel in het kader van het aangaan van een overeenkomst dan wel omdat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Aspremont Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens aangezien u deze gegevens zelf aan Aspremont Advocaten hebt verstrekt, ofwel omdat u uw gegevens hebt ingevuld in het contactformulier op onze website www.aspremontadvocaten.nl.

De persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de looptijd van de met u gesloten overeenkomst, dan wel – voor zover uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming – wanneer u uw toestemming intrekt. Voor zover uw persoonsgegevens niet meer behoeven te worden verwerkt in verband met de voornoemde doeleinden, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend nog door Aspremont Advocaten verwerkt met het oog op archiverings- en statistische doeleinden. Aspremont Advocaten hanteert een archiveringstermijn van (vijf) 5 jaren. Uw persoonsgegevens worden enkel langer bewaard indien en voor zover dit bij wet wordt vereist.

Uw gegevens worden opgeslagen op de Server van Aspremont Advocaten en Aspremont Advocaten verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden. De verwerkings­verantwoordelijke is mevrouw mr. W.J.M. van Ophuizen in haar hoedanigheid van bestuurder van Aspremont Advocaten. Aspremont Advocaten zal op eerste verzoek inzage geven in de wijze van verwerken van uw persoonsgegevens en in uw door Aspremont Advocaten verwerkte persoonsgegevens.

Aspremont Advocaten verstrekt – in beginsel – geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn op de navolgende wijze beveiligd:

-          Gebruikersnaam en persoonlijke wachtwoorden

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde recht om van Aspremont Advocaten rectificatie, wissing (het recht om vergeten te worden) of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voorts hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken en/of bezwaar te maken tegen (de wijze van) de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het verzoek/bezwaar dient te worden gericht aan de verwerkings-verantwoordelijke, de bestuurder van Aspremont Advocaten, mevrouw mr. W.J.M. van Ophuizen, secretariaat@aspremontadvocaten.nl. Uiterlijk binnen één (1) maand zal op uw verzoek/bezwaar worden gereageerd.

Overig

Wanneer uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor een ander doel dan voor het doel als in deze privacyverklaring wordt omschreven, dan wordt u vooraf om uw toestemming verzocht.

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Aspremont Advocaten althans de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan hebt u de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aspremont Advocaten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de privacyverklaring binnen de geldende regelgeving aan te passen. Aspremont Advocaten informeert u in beginsel niet over aangebrachte wijzigingen. Kijk voor de laatste versie dan ook altijd op www.aspremontadvocaten.nl.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Aspremont Advocaten op telefoonnummer 0344-65 0510 of per e-mail: secretariaat@aspremontadvocaten.nl.