Personeel; een noodzakelijk kwaad?

Zo kunt u diverse vormen van overeenkomsten in overweging nemen om aan uw arbeidsbehoefte te voldoen. Hierbij zult u bijvoorbeeld een afweging moeten maken tussen het inhuren danwel inlenen van personeel en het in dienst nemen van personeel. Van belang is het om hierbij de risico’s op waarde te schatten. Bijvoorbeeld in ondernemingen met zeer routinematig werk, kan het inlenen van krachten op uitzendbasis danwel payrolling, ondanks hogere uurprijzen, de risico’s enorm verkleinen. Vaak gebeurd het immers dat bedrijven in zwaar weer komen, door het structureel verzuim van al dan niet arbeidsongeschikte werknemers.


Bij verzuim is het van belang te weten, hoe u om dient te gaan met arbeidsongeschikte werknemers. Ondanks de extra kosten en tijd die gemoeid gaan met het vervangen van arbeidsongeschikte werknemers, is het voor u als ondernemer niet wenselijk, maar wel noodzakelijk om aan de re-integratieverplichtingen te voldoen, die de wet voorschrijft. Door het niet voldoen aan deze verplichtingen, zoals het opstellen van een plan van aanpak, maar ook andere, zoals het niet tijdig aanvragen van een uitkering, kan de wettelijke termijn van loondoorbetaling tot maximaal 52 weken verlengd worden.


In de meeste gevallen zult u niet twijfelen aan het verzuim van uw medewerkers. In voorkomende gevallen kan het voor u onherleidbaar ziekteverzuim echter leiden tot grote ergernis en onnodig oplopende kosten. Bij een discussie over het al dan niet ziek zijn van een werknemer, kunt u zich wenden tot een bedrijfsarts. Verder kunt u een second opinion aanvragen bij het UWV, wat een voorwaarde is om door de Rechter te kunnen laten toetsen of uw werknemer daadwerkelijk ongeschikt is tot werken. Wanneer dit niet het geval is, kan betaling achterwege blijven.
In Aspremont Advocaten vindt u een betrouwbare partner voor het voeren van een veilig personeelsbeleid. Neem daarom contact op met mr W.J.M van Ophuizen.

Betreft rechtsgebied(en):
Arbeidsrecht advocaat

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht