Nieuw wetsvoorstel: versterking positie boeren in de keten

Om de positie van de boeren te versterken is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen ingediend dat ervoor moet zorgen dat leveranciers van landbouw- en voedingsproducenten beter beschermd worden. Met dit wetsvoorstel wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, die uiterlijk 1 mei 2021 van kracht dient te zijn.

De agrarische sector verkoopt vaak bederfelijke en seizoensgebonden producten. Het aanbod op korte termijn is moeilijk aan te passen aan de vraag op dat moment en indien de producten op de internationale markt worden aangeboden, zijn de risico’s daarvan moeilijk af te dekken.

De onderhandelingspositie van de boeren is veelal zwak doordat zij in grote mate afhankelijk zijn van de rest van de keten. Hierdoor kunnen er oneerlijke handelspraktijken ontstaan wat in strijd is met de beginselen van te goeder trouw en eerlijk handelen. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn ongerechtvaardigde annulering van bestellingen of opzegging van contracten alsmede gedwongen betaling voor promotie of reclamekosten.

De weg naar de rechter wordt voor de boer weliswaar gemakkelijker gemaakt met deze beoogde wet, maar de machtsverhouding ofwel de afhankelijkheidsrelatie tussen producent en afnemer binnen de keten leidt er anderzijds toe dat de producent terughoudend is om te procederen. De minister heeft dan ook een extra waarborg willen bieden door de Autoriteit Consument en Markt toe te laten zien op de naleving van de wettelijke bepalingen en de bevoegdheid toe te kennen tot oplegging van boetes.

Zestien handelspraktijken waarmee de landbouw- en voedselvoorzieningsketen regelmatig geconfronteerd wordt, worden in het wetsvoorstel als onrechtmatig aangemerkt. Zo zijn er bepalingen opgenomen over wanneer een afnemer de producent dient te betalen en dat een termijn van annulering van een bestelling van minder dan dertig (30) dagen te kort is. Ook het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden of de weigering van het schriftelijk vastleggen door de afnemer kunnen als onrechtmatig worden aangemerkt.

De wet zal niet direct van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten, maar deze dienen wel binnen een jaar aangepast te worden overeenkomstig de nieuwe wet. Op de overeenkomsten die worden gesloten in de periode tussen publicatie en inwerkingtreding, is de nieuwe wet wel meteen van toepassing.

Verstandig blijft in ieder geval om de afspraken tussen afnemer en leverancier schriftelijk vast te leggen. Mocht u hierbij gebruik willen maken van onze expertise of heeft u behoefte aan advies over wat dit wetsvoorstel voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met ons kantoor om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. 

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat agrarisch recht

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht