Erfdienstbaarheden, weet wat uw rechten en/of plichten zijn

Bij een erfdienstbaarheid is er altijd een heersend erf en een dienend erf. Op het heersend erf rust een recht en op het dienend erf een verplichting iets toe te staan of na te laten. Bij een recht van overpad is het heersend erf, het perceel die via het pad bereikt kan worden en het dienend erf het perceel waarover het pad loopt. Bij het recht van overpad moet de eigenaar van het dienend erf zich onthouden van belemmeringen van het gebruik van het pad door de eigenaar van het heersend erf. Dit betekent dat er geen auto’s hinderlijk geparkeerd mogen worden dan wel dat het pad anderszins wordt geblokkeerd.

Een erfdienstbaarheid en de uitleg daarvan komt vaak pas ten sprake als een van de percelen wordt verkocht. Het is dan ook belangrijk om de geldende rechten en/of plichten te kennen.

Zo ook in de volgende casus; A is eigenaar van een perceel met daarop een schuur ten behoeve waarvan al in 1965 een erfdienstbaarheid van licht was gevestigd ten laste van het perceel van B. B verkoopt zijn perceel aan C en die besluit de schutting vóór de schuur van A te verhogen. A stelt dat de schutting van C niet hoger mag zijn dan één meter vanwege zijn erfdienstbaarheid van licht. De Hoge Raad stelt vast - in het arrest van 8 september 2017 - dat de akte van vestiging van erfdienstbaarheid in dit geval geen beperkingen kent, zodat A recht heeft op onbelemmerde lichtinval. De schutting moet dus worden verlaagd.

Het recht van erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging. Dit betekent dat afspraken tussen partijen over de omvang en het gebruik van de erfdienstbaarheid door de notaris in een notariële akte worden vastgelegd. De akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Een erfdienstbaarheid kan ook door verjaring ontstaan, wanneer bijvoorbeeld een pad van de buurman al meer dan 20 jaar wordt gebruikt om van en naar het eigen perceel te komen.

Hebt u vragen over het vestigen of de uitleg van een erfdienstbaarheid, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Mr. E.M. (Niels) Uijttewaal, vastgoedadvocaat bij Aspremont Advocaten.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat agrarisch recht
Advocaat vastgoedrecht
Advocaat bouwrecht

Door:
Niels Uijttewaal

« Terug naar het overzicht