De NOW-regeling wat werkgevers moeten weten

Dat de impact van het Coronavirus enorm is en de gevolgen voor de economie zeer ingrijpend zijn, moge duidelijk zijn. Om ondernemers door deze moeilijke tijd heen te helpen, heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen aangekondigd. Eén van de noodmaatregelen is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de ‘NOW’). In dit artikel wordt uitgelegd wat deze maatregel precies inhoudt, wie ervoor in aanmerking komen en waar u rekening mee moet houden.

De NOW-regeling

Het doel van de NOW-regeling is om bedrijven financieel te helpen zodat zij hun personeel kunnen blijven doorbetalen. De NOW is een subsidie voor werkgevers. Werkgevers die een lagere omzet verwachten, kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden. In eerste instantie gaat het om een regeling voor drie maanden, maar vóór 1 juni 2020 wordt besloten of de regeling zal worden verlengd. Hoeveel subsidie een werkgever krijgt, hangt af van hoeveel de omzet daalt en wat de totale loonsom is. Hoe de tegemoetkoming wordt berekend komt verderop in dit artikel aan de orde.

Wanneer tegemoetkoming NOW aanvragen?

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Als u eerder al een aanvraag hebt gedaan voor de regeling Werktijdverkorting, dan wordt die aanvraag automatisch omgezet naar een aanvraag voor de NOW. Vooralsnog bestaat tot en met 31 mei 2020 de mogelijkheid een aanvraag te doen.

Voorwaarden NOW

De eerste voorwaarde voor de tegemoetkoming is een (verwachte) omzetdaling. Deze omzetdaling moet ten minste 20% zijn over een aaneengesloten periode van drie maanden. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

1.     1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei 2020;

2.     1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni 2020;

3.     1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Zoals gezegd moet de omzetdaling minstens 20% zijn. Het gaat dan om de gemiddelde omzetdaling over de hiervoor beschreven periode van drie maanden. Om het omzetverlies te berekenen, moet eerst de totale omzet van het jaar 2019 worden vastgesteld. Dit bedraagt deelt men door vier; zo is duidelijk wat de gemiddelde omzet in 2019 was over een periode van drie maanden. Vergelijk dit bedrag met de (verwachte) omzet voor de periode 1, 2, of 3 zoals hierboven beschreven. Is het resultaat van de vergelijking dat u meer dan 20% omzetverlies zal lijden? Dan is het mogelijk een aanvraag te doen.

Als uw bedrijf in de aaneengesloten periode van drie maanden volledig stilligt, is de omzetdaling 100%. In dat geval wordt maximaal 90% van de loonsom als tegemoetkoming overgemaakt. Als de omzetdaling 50% bedraagt, krijgt u 45% van de loonsom als subsidie. Het maximale bedrag wat u ontvangt, is dus gekoppeld aan het percentage (verwachte) omzetverlies.

Hoe wordt nu de loonsom bepaald? Het gaat dan om het SV-loon (socialeverzekeringsloon) wat in januari 2020 bij de Belastingdienst (loonaangifte) bekend was. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Het SV-loon is dus het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. In de subsidie wordt ook rekening gehouden met de door werkgever af te dragen sociale lasten, (pensioen)premies en vakantiegeld. Het gaat niet alleen om werknemers in vaste dienst, ook de werknemers met een flexibel contract worden in de loonsom meegenomen. Heeft uw onderneming meerdere loonheffingennummers, dan kan per loonheffingennummer een subsidie worden aangevraagd.    

Aanvraag gedaan en nu?

Het UWV zal de aanvraag beoordelen en indien deze wordt goedgekeurd, keert het UWV een voorschot uit van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald, waarvan de eerste termijn binnen één tot vier weken wordt uitbetaald. Binnen 24 weken na het eindigen van de subsidieperiode, moet de werkgever de definitieve vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor zal waarschijnlijk een accountsverklaring moeten worden aangeleverd, maar daarover wordt eind april meer duidelijkheid gegeven. Er moet immers achteraf worden vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom is geweest. Het UWV heeft 52 weken de tijd om de definitieve subsidie vast te stellen. Hierbij kunnen nog correcties plaatsvinden, waardoor u achteraf misschien een deel van de tegemoetkoming terug moet betalen of krijgt u wellicht nog een aanvullend bedrag.   

Let op!

  • Het is voor werkgevers van belang om een goed controleerbare administratie te voeren. Niet alleen kort na de periode van subsidieverlening, maar tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moeten werkgevers inzage kunnen geven over de administratie.
  • Daarnaast is de werkgever verplicht om de subsidie te gebruiken voor de uitbetaling van het loon van de medewerker(s). De tegemoetkoming mag dus niet worden gebruikt om leveranciers of de huur van het bedrijfspand mee te betalen.
  • De regeling geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders (DGA).
  • Omdat het doel van de NOW is om banen te behouden, moet de werkgever zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Als de loonsom namelijk daalt, zal dit gevolgen hebben voor de uiteindelijke subsidie, inhoudende dat de werkgever waarschijnlijk een deel terug moet betalen.
  • De werkgever mag geen ontslagaanvraag doen wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarvoor tegemoetkoming wordt ontvangen. De tegemoetkoming is immers bedoeld om de werknemers te kunnen blijven betalen. Het strookt niet als de werkgever bij het UWV toestemming gaat vragen om arbeidsovereenkomsten te kunnen ontbinden wegens bedrijfseconomische redenen. Doet een werkgever tóch een dergelijk verzoek in die periode, dan vindt er achteraf een correctie plaats en zal de uiteindelijke subsidie lager uitvallen. Wordt de ontslagaanvraag binnen vijf werkdagen ingetrokken, dan hoeft dit geen invloed te hebben op de subsidie.  

 

Nog vragen of hulp nodig bij het doen van uw aanvraag? Neem contact op!

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat ondernemingsrecht

« Terug naar het overzicht