De gevolgen van een volmacht; waar moet u opletten?

Van belang is of u als wederpartij slechts heeft vertrouwd op gedragingen of verklaringen van de tussenpersoon of ook op feiten en omstandigheden die bij de volmachtgever vandaan zijn gekomen. In het eerste geval komt de overeenkomst niet tot stand. De tussenpersoon is dan verplicht uw eventuele schade te vergoeden. Hebt u als wederpartij echter ook gerechtvaardigd vertrouwd op gedragingen en/of verklaringen van de volmachtgever, dan is de volmachtgever gebonden aan de overeenkomst. Dit kan zelfs het geval zijn indien de volmachtgever het vertrouwen wekt door niet te handelen en dus stil te blijven zitten terwijl voor hem de mogelijkheid bestond om in te grijpen.

Ter verduidelijking een voorbeeld: onderneming A verleent B de volmacht om een bedrijfsauto te verkopen en spreekt mondeling een minimale prijs met B af van €15.000,-. A geeft een schriftelijk bewijs van de volmacht aan B zonder daarin het minimale verkoopbedrag te vermelden. A laat na om alsnog de minimale koopprijs vast te leggen. B verkoopt vervolgens de auto aan C voor een bedrag van €10.000,- en toont aan C het schriftelijke bewijs van de volmacht. C mag er gezien de schriftelijke volmacht gerechtvaardigd op vertrouwen dat B bevoegd is de bedrijfsauto namens A voor het bedrag van € 10.000,- te verkopen. De overeenkomst tussen A en C is dan ook rechtsgeldig tot stand gekomen. A kan mogelijk nog haar schade van € 5.000,-- verhalen op B, maar zij kan de overeenkomst met A – in beginsel – niet ontbinden en zal de auto dus aan A moeten leveren.

Het sluiten van overeenkomsten in andermans naam gebeurt ook vaak door (freelance) vertegenwoordigers. Veelal mag de klant er vanuit gaan dat de vertegenwoordiger bevoegd is tot bijvoorbeeld het verlenen van kortingen. De overeenkomst komt dan rechtsgeldig tot stand, ook als de vertegenwoordiger zijn boekje te buiten gaat.

Het is dan ook raadzaam om bij het verlenen van een volmacht, duidelijk en schriftelijk vast te leggen tot hoever de bevoegdheid van de gevolmachtigde rijkt. Anderzijds wordt van u verwacht dat u onderzoekt met wie u zaken doet en welke bevoegdheden deze persoon heeft. Een check in het handelsregister van de KvK geeft u eenvoudig een goed beeld evenals het vragen om de schriftelijke machtiging. Heeft u twijfels over de inhoud van de volmacht of bent u geconfronteerd met mogelijk een onbevoegde vertegenwoordiger? Neem dan vrijblijvend contact op met Aspremont Advocaten.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat ondernemingsrecht

« Terug naar het overzicht